Viktige regler


Saksbehandlingsregler i forvaltningsloven

Forvaltningsloven er viktig for hvordan din sak blir håndtert i den kommunale forvaltning. Her er noen viktige hovedregler: Du skal motta et skriftlig vedtak. Du har rett til å få et foreløpig svar hvis det vil ta lang tid å avgjøre saken din. Du har rett til å klage hvis du før helt eller delvis avslag.

Du har rett til å få veiledning om hvilke regler som gjelder for å få en bestemt tjeneste og informasjon om saksbehandlingen.

Du har rett til å få et foreløpig svar hvis det vil ta lang tid å avgjøre saken din ( 1 mnd. for enkeltvedtak).

Hvis du er part i en skal som gjelder et enkeltvedtak har du en del ekstra rettigheter:
Du har i utgangspunktet rett til å se alle dokumentene i saken (visse begrensninger gjelder).

Du skal motta et skriftlig vedtak. Vedtaket skal inneholde en begrunnelse dersom du får helt eller delvis avslag. Hvis saken gjelder fordeling av rettigheter mellom flere søkere (for eksempel barnehageplass) har du rett til å kreve en skriftlig begrunnelse.

Du har rett til å klage hvis du får helt eller delvis avslag. Klagen sendes til samme instans som har fattet vedtaket som skal vurdere saken på ny og sende den videre til klageinstansen.

Les forvaltningsloven på Lovdata.


Offentlighetsloven gir deg rett til innsyn

Offentlighetslovens hovedregel er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov, og enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak. Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart til folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner. Derfor har du god mulighet til å kikke saksbehandlerne i Oslo kommune i korta.

Forvaltningsorganet skal vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet.

Oslo bystyre har bestemt at kommunen skal praktisere meroffentlighet. Det vil si at dokumenter som kan unntas offentlighet i størst mulig grad skal være tilgjengelige for publikum.

Les offentlighetsloven på Lovdata.

Les Norsk Journalistlags innføring i loven