Ytringsfrihet

Fordi den offentlige sektor på vegne av innbyggerne skal ivareta felleskapsløsninger, er det her riktig med større grad av åpenhet enn på andre områder i samfunnet.

Offentlig ansatte har en generell rett til - på linje med andre samfunnsborgere - fritt å uttale seg om generelle samfunns- og kommunalpolitiske spørsmål. Hovedregelen er at de ansatte har rett til offentlig å uttale seg på egne vegne til for eksempel media og folkevalgte om spørsmål knyttet til eget fag- og arbeidsområde, forutsatt at det klargjøres at uttalelsen avgis som privatperson.

Prinsippet om ytringsfrihet ikke bare skal verne om den enkelte ansattes behov for å ytre seg, men også verne om demokratiet. For at innbyggerne skal kunne øve innflytelse og føre en etterfølgende kontroll er det en forutsetning at de blir informert om faktiske forhold og meningsbrytninger i kommunen. Ved sin faglige kompetanse kan de kommunalt ansatte gjennom deltakelse i samfunnsdebatten tilføre den offentlige debatt kvalitet og tyngde og gi velgere og folkevalgte et bedre grunnlag for beslutninger og kontroll.

Så vil det naturligvis alltid være visse varsomhetsregler er skal ta med seg når en ytrer seg, ved at

- ansatte gjennom offentlige ytringer og debatt må overholde sin taushetsplikt, både etter lov og gyldig instruks,

- ansatte legger til grunn en grunnleggende og positiv lojalitet til fag, arbeidskolleger, lokal arbeidsplass, brukerne av kommunale tjenester og kommunen som arbeidsgiver,

- forslag og synspunkter om forhold på egen arbeidsplass som hovedregel fremmes gjennom ordinær tjenestevei eller via tillitsvalgtapparatet før en går ut offentlig,

- ansatte som selv tar del i den politiske eller administrative saksbehandling, skal benytte disse kanaler for å fremme sine standpunkter,

- ansattes ytringer er saklige og de faktiske opplysninger korrekte og så langt den ansatte vet eller burde vite, fullstendige slik at det ikke gis et misvisende bilde, og at

- jo nærmere den ansatte sitter den politiske ledelse og det besluttende nivå på det aktuelle saksområdet, dess større grad av varsomhet er det grunn til å forvente hva gjelder offentlige ytringer.

Tidligere statsminister Kåre Willoch skrev i en kronikk i Aftenposten for en stund siden: "Det er ikke lett å trekke opp klare retningslinjer for ytringsfriheten i offentlig forvaltning. Men man kommer vel et stykke på vei hvis man husker på at det er velgerne som er de egentlige sjefene, med de informasjonsbehov de har som øverste myndighet. Retningslinjene må likevel bli ulike i ulike deler av den offentlige forvaltning, som har ulike behov og muligheter for ytringsfrihet. Men overalt må man huske at begrepet ytringsplikt også er relevant, og at det ikke er frimodigheten, men begrensningene i den som trenger hjemmel." Les mer.

Oslo bystyre har, på initiativ fra Ivar Johansen, drøftet disse spørsmål, og understreket nettopp det som er formulert over.

Kommunal- og arbeidsdepartementet har behandlet spørsmål i sitt rundskriv "Om ytringsfridom og lojalitetsplikt for tilsette i kommunar og fylkeskommunar". Les mer.