Videregående skole

Utdanningsetaten presenterer Oslos videregående skole slik: "Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Osloskolen kan i dag tilby 15 ulike studieretninger fordelt på 29 videregående skoler. Det er et mangfold av valgmuligheter, enten man ønsker generell studiekompetanse eller fagbrev. Osloskolen favner alle skoleslag, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre. Oslo kommune er spesiell fordi Oslo både er kommune og fylkeskommune. I resten av landet er videregående skoler underlagt fylkeskommunen."

Rettigheter

Du har mange rettigheter! Men hvis du ikke kjenner dem, har du i praksis ingen. Her finner du de mest sentrale rettighetene du har - for eksempel:

- Det finnes ingen offisielle grenser for hvor mange studiedager en kan ha, så lenge du kan dokumentere for at du faktisk har jobbet for å nå læreplanmålene. Tolkning av Forskrift til opplæringslova § 4-27, rundskriv F-47-88

- Papirpenger skal kun gå til prøvepapirer og kopier. Dersom hver kopi koster ca. 19 øre og du mottar 250 kopier i året, skal beløpet være rundt 50 kroner. Du har rett til å se regnskapet for pengene!

- Skolen din skal ha et system som sikrer at du får sagt din mening i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av opplæringen. Forskrift til opplæringslova § 4-11

- Elever som har fullført grunnskolen, har lovfestet (Opplæringsloven) rett til tre års videregående opplæring, men de har ikke rett til inntak på en bestemt skole. Derimot har elevene rett til inntak på ett av de tre grunnkursene de har søkt på. Elever som på grunnlag av sakkyndig vurdering har særlig behov for et bestemt grunnkurs, har rett til inntak på dette kurset.

Les mer i rettighetsdatabasen!


Klageadgang

Om du mener det er begått urett mot deg, eller ikke er fornøyd med skoletilbudet foreligger det muligheter til å gjøre noe med dette. De viktigste saksområder du kan klage på:

Klage på karakterer

Du har mulighet til å klage på både standpunktkarakter og eksamenskarakter. Ved klage på standpunktkarakter vil det først og fremst bli vurdert om gjeldende bestemmelser for fastsetting av karakter er fulgt. Man klager altså ikke på selve karakteren, men på om de formelle krav til fastsetting er fulgt. Klagen kan føre til ny karakter.

En klage på skriftlig eksamenskarakter sendes til en klagenemnd som vurderer om karakteren er urimelig i forhold til prestasjonen. Klagen kan føre til ny karakter.

Ved en klage på muntlig eksamenskarakter vurderes heller ikke selve karakteren, men om de formelle regler for gjennomføringen av eksamensprøven er fulgt. Klagen kan føre til ny prøve.

Klagefristen er 10 dager etter at eleven er kjent med karakteren.

Disse klagesakene behandles av klagenemnd oppnevnt av Oslo Bystyre etter retningslinjer i forskrifter til opplæringslova, fastsatt 28. juni av KUF, kapitel 5 Klage på vurdering av elevar og lærlingar. Klager rettes til eksamensansvarlig på skolen.


Klage på inntak til videregående skole

Reglene rundt inntak finner du her.

Dersom du mener at søknaden din er blitt galt behandlet kan du klage.

Vedtak om inntak til videregående opplæring er enkeltvedtak i henhold til Forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dato du skal ha mottatt melding om vedtaket på din oppgitte adresse, i henhold til Forvaltningslovens § 29.

Klagen skal begrunnes og sendes Utdanningsetaten, Inntakskontoret, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Dersom du ønsker hjelp eller råd i denne forbindelse, kontakt inntakskontoret, tlf. 22 66 71 70/22 66 70 70, mandag-fredag kl. 12.00-15.00.


Klage vedrørende rett til spesialundervisning

Opplæringsloven fastslår at "Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning."

En kan klage på at en ikke får innfridd denne forutsetning i tilstrekkelig grad. Klagen stiles til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men sendes til den angjeldende skole, eller evt. Skoleetaten dersom vedkommende ikke har en skole.

Det vedtak som Fylkesmannen fatter er endelig og kan ikke påklages.