TT-tjenesten

TT-ordningen (Transportjenesten for funksjonshemmede) er basert på det prinsipp at funksjonshemmede skal ha samme rett til et kollektivt transporttilbud som Oslos øvrige trafikanter. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes funksjonsudyktighet ved bruk av spesialbiler og taxi

For å bli godkjent som TT-bruker må en søker:

- på egenhånd være ute av stand til å benytte T-bane, sporvogn eller buss eller være ute av stand til å ta seg fram til holdeplass på egenhånd og

- ha en funksjonshemming som må antas å vare lenger enn 2 år og

- være registrert i folkeregisteret i Oslo og - ha evne til å reise sammen med andre og

- være mellom 6 og 67 år. Unntak gjelder for rullestolbrukere og blinde/svaksynte over 67 år, jf. TT-forskriftenes § 2.


TT-forskriftene kan du lese her.

Legeerklæring

- For blinde og svaksynte må synstest fra øyespesialist med WHOs kategorier vedlegges
- Søkers funksjonsnivå og forflytningsevne må beskrives. En riktig vurdering er helt avhengig av en utførlig funksjonsbeskrivelse
- Angi ca. hvor langt søker kan gå utendørs


Egenerklæring

For at søknaden skal kunne vurderes, må samtlige spørsmål i søknadsskjemaet være besvart.

Søknadsadresse

Det er din bostedsbydel som behandler og avgjør søknader om TT-transport. Her får du de nødvendige skjemaer og råd og veiledning om spørsmål du måtte ha.

Budsjettvedtak for 2010:

Transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede mellom 6 og 67 år settes kvoten til 150 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 75 fritidsreiser første året.

Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere - fritidsreiser

For primærbrukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som er blinde eller svaksynte eller spesialbilbrukere gis en kvote på 150 fritidsreiser pr. år. For primærbrukere som for første gang søker etter 1. juli, settes kvoten til 75 fritidsreiser første året.

Transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte - fritidsreiser

For brukere av transporttjenesten for forflytningshemmede over 67 år som ikke er blinde eller svaksynte, settes kvoten for fritidsreiser til 50 reiser pr. år. For brukere som for første gang søker etter 1. juli settes kvoten til 25 fritidsreiser første året.

Transporttjenesten for forflytningshemmede - egenandel

Egenandel innenfor Oslos grense for turer innen transporttjenesten for forflytningshemmede settes til kr 30 for voksne og kr 15 for barn under 18 år.

Egenandel for reiser til arbeid og dagsentra

Egenandel for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentra for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 315 pr. måned.

Transporttjenesten for forflytningshemmede – prøveprosjekt i bydelene Nordstrand og Østensjø

Egenandelen for forflytningshemmede kan i prøveprosjektperioden differensieres i prisintervallet 20-30 kr for voksne og 10-15 kr for barn under 18 år.


Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Det har stått mye strid om TT-transporten etter at bystyreflertallet de siste årene har kuttet vesentlig i tjenestetilbudet. Enkeltvedtak innenfor TT-området kan påklages til klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt du har mottatt vedtaket.

Klage adresseres til Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede, men sendes via din bostedsbydel.