Skolefritidsordningen

Det er Utdanningsetaten som er ansvarlig for drift av Aktivitetsskolen (tidligere SFO - skolefritidsordningen).

Tilbudet er for alle elever på 1.- 4. årstrinn, og for elever med særskilte behov på 1.- 7.årstrinn, og rektor er administrativ- og faglig leder. 

Rammeplanen for Aktivitetsskolen sikrer en helhetlig organisering og kvalitativt godt lekse- og aktivitetstilbud for elevene.

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

• å være en del av et helhetlig tilbud til elevene i samarbeid med skolen 
• å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling 
• å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart 
• å gi gode muligheter for leksearbeid

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. Målet for Aktivitetsskolen er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, toleranse og trivsel. Elever skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på Aktivitetsskolen.


Søknad om plass

Hovedopptaket til Aktivitetsskolen for elever på 1. trinn er 1. april. Det er ellers kontinuerlig opptak av elever gjennom hele året. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved Aktivitetsskolen for hvert år.

Søknadsskjema her.


Oppholdsbetaling

Inntekt til og med
kr. 150.000
Inntekt mellom
kr 150.001 –
kr. 300.000
Inntekt fra og med
kr 300.001
Heldagsplass 931 2.092 2.375
Halvdagsplass 599 1.396 1. 605


Klageadgangen

Vedtak om avslag på plass i SFO er et enkeltvedtak, og kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser § 28, 2. ledd. Du anbefales å påklage vedtaket dersom du har nye opplysninger som kan styrke din søknad eller dersom du mener det er saksbehandlingsfeil som ligger til grunn for at du ikke har fått plass.

Klagen sendes til den bydel som har sendt deg avslaget. Bydelen har mulighet til å omgjøre vedtaket, men skal dersom vedtaket om avslag opprettholdes framsende denne til den sentrale klagenemnden i Oslo kommune. Avslutt derfor gjerne klagebrevet ditt med "Dersom vedtak om avslag opprettholdes ber jeg om at klagen framsendes til Oslo kommunes sentrale klagenemnd."

Les også Forskrift for Oslos skolefritidsordning