Rus

Sosialkontoret i din bostedsbydel gir råd om hvor du kan få behandling, enten du er rusmisbruker eller pårørende til noen med problemer knyttet til rusmisbruk.

Sosialtjenesten har ansvar for å etablere tilstrekkelige hjelpetiltak rettet mot rusmiddelbrukere. Sosialkontoret kan også bidra økonomisk.

Du har krav på hjelp uavhengig av hvilken type rusmiddel som brukes: alkohol, narkotika, tabletter. Sosialkontoret vil i første omgang hjelpe deg med å bekjempe rusproblemene i nærmiljøet og utenfor institusjon. Hvis hjelp utenfor institusjon ikke hjelper, skal sosialtjenesten sørge for at du får plass i institusjon.

Behandlingsinstitusjoner for rus-sektoren i Oslo drives av Staten, ved Helse Øst. Administrativt er dette lagt til Aker Universitetssykehus.


Hvordan du skal forholde deg hvis du ønsker plass avhenger av hva slags behandlingsnivå du trenger:


Rusmiddeletaten i Oslo kommune

Rusmiddeleetaten har ansvar for byomfattende tilbud til rusmiddelmisbrukere over 18 år gjennom egne institusjoner og tiltak, og ved kjøp av tjenester hos private institusjoner.
Etaten driver i dag 20 kommunale institusjoner, fordelt på, rehabiliteringsinstitusjoner omsorgsinstitusjoner, og lavterskel. Oppsøkende og koordinerende tjeneste er også en del av etatens tjenestetilbud. Etaten kjøper i tillegg plasser hos private leverandører gjennom 8 forskjellige avtalepartnere som representerer 12 institusjoner.
Etatens nettsider.


A-Klinikkene

Her skjer innsøkning ved direkte henvendelse til den enkelte klinikk. Inntak skjer etter nærmere avtale med inntaksansvarlig.

A-Senteret: Tlf.: 23 26 50 00
Blå Kors Senter: Tlf. 22 20 57 30
Incognito klinikk: 22 90 26 60
Trasoppklinikken: 23 34 82 00


Akuttinstitusjoner

Innleggelse i akuttinstitusjoner skjer også her ved direkte henvendelse til den enkelte institusjon.

Aker universitetssykehus HF, Avdeling avgiftning alkohol og medikamenter
Aker universitetssykehus HF, Avdeling avgiftning narkotika
Aker universitetssykehus HF, Avdeling avgiftning alkohol

Behandlingsinstitusjoner og rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner

Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner er kommunens oppgave, og innleggelse her skjer gjennom bydelenes sosialkontor.

MAR - Øst, legemiddelassistert rehabilitering i Oslo

For informasjon om legemiddelassistert rehabilitering - f.eks. metadon, les her.
For informasjon om MAR Oslo, les her.


Tvangsplassering

På noen institusjoner kan du bestemme deg for å kunne bli holdt tilbake i inntil tre uker (frivillig tvang), for at du ikke skal avbryte behandlingen bare på impuls. Da må du frivillig og skriftlig gå med på en sånn avtale først. Hvis du er mellom 12 og 16 år, kan du gå med på det når både du og de som har foreldreansvaret for deg vil dette. Er du over 16 år kan du bestemme det selv.

I spesielle tilfeller kan tvang brukes. Det er fylkesnemda som har ansvaret for å godkjenne tvangsbruken. Et av vilkårene for tvangsplassering i institusjon er at du utsetter din egen helse for fare, misbruket må være av en viss størrelse og pågått en viss tid, frivillige midler har vist seg å ikke hjelpe og institusjonen som legger deg inn må har ressurser til å kunne hjelpe deg. Tvang kan ikke begrunnes av hensyn til familie eller nærmiljø. Tvangsplassering kan maksimum vare i tre måneder.


Klageadgang

Klage vedrørende behandlingsinstitusjoner sendes til

Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Postboks 8111, Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Tordenskioldsgt. 12
Tlf. 22 00 39 01
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

For informasjon om rettigheter vedrørende behandlingsplass etc, les mer her.

Klage vedrørende rahabiliterings- og omsorgsinstitusjonene, eller klage på sosialkontorets beslutning:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep., 0032 OSLO
Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 35 35
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Helse og sosialombudet

Dette kan også være en viktig instans å henvende seg til. Helse- og sosialombudet er oppnevnt av Oslo bystyre og skal på fritt og uavhengig grunnlag føre tilsyn med helse- og sosialtjenesten i Oslo. Målet for virksomheten er å sikre og styrke rettighetene til brukerne av byens helse- og sosialtjenester.

Ombudets oppgaver består i å gi informasjon, råd og veiledning til enkeltpersoner som henvender seg til ombudet med klager eller forespørsler. Ombudets rolle er å utforme klager og/eller henvende seg skriftlig til innklaget instans på klagerens vegne. Ombudet har ikke beslutningsmyndighet, men kan be om tjenestestedets redegjørelse for de påklagede forhold. Ut fra den beskrivelse som fremkommer kan ombudet uttale sin mening om brukerne er blitt utsatt for urett av det innklagede tjenestestedet.

Ombudet tar også opp generelle og prinsipielle problemstillinger som angår en større gruppe av brukerne, og driver utadrettet virksomhet med det siktemål å informere om brukernes rettigheter, tjenestestedenes plikter og om hva ombudet erfarer er områder hvor det ofte oppstår problemer.

Helse- og sosialombudet i Oslo
Lille Grensen 7, 0159 OSLO

Tlf. 22 33 05 15 - Fax 22 33 40 35
Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Lov om sosiale tjenester finner du her