Parkering

Dette administreres for kommunale plassers del av Trafikketaten. Etaten skal gi byens befolkning og næringsliv et tidsmessig parkeringstilbud, arbeide for økt trafikksikkerhet og bedre framkommeligheten for prioriterte trafikantgrupper. I tillegg utføres parkeringsovervåking, klagebehandling, drift av kommunale parkeringsanlegg.

Hvor kan det parkeres? En oversikt over parkeringshus og parkeringsplasser finner du her

Parkering for forflytningshemmede.

Hva koster det på parkere?


Borttauing

Finner du ikke bilen din? Kanskje finner du den på Bymiljøetatens inntauingstomt. Tror du bilen din er tauet inn kan du henvende deg til Trafikketaten på telefon 23 48 21 50.

Inntauingstomta ligger Ulvenveien 90, 0581 Oslo og er døgnåpen.

Betaling for inntauing og oppbevaring må skje på stedet, med kontanter eller kort. Parkeringsgebyr kommer i tillegg på egen giro med tre ukers betalingsfrist.


Bilvrak

Mange steder er hensatte bilvrak et stort problem.
Bymiljøetaten har hjemmel for å fjerne bilvrak som har stått i mer enn 30 dager.


Klage på gebyr eller tilleggsavgift

Ilagt gebyr eller tilleggsavgift kan påklages innen tre uker etter ileggelsen. For beregning av fristen for øvrig gjelder reglene i forvaltningsloven § 29 og § 30. Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven § 32. Men - og det er viktig - du må allikevel betale ilagt gebyr innen fristen. Får du medhold blir beløpet tilbakebetalt.

Klagen skal sendes Bymiljøetaten. Bymiljøetaten behandler klagen, og gir skriftlig begrunnelse dersom klageren ikke får medhold. Dersom særlige grunner tilsier det kan kommunen ettergi ilagt gebyr eller tilleggsavgift.

Klage på ilagt gebyr som ikke gis medhold, kan innen tre uker etter at klageren er underrettet om resultatet kreves forelagt forhørsretten. Klage på ilagt tilleggsavgift kan på samme måte kreves forelagt namsretten. Krav om foreleggelse for forhørsrett eller namsrett sendes gjennom Bymiljøetaten.


Private parkeringsplasser

De private parkeringsselskaper har opprettet en egen klagenemnd.
Parkeringsklagenemnda skal behandle klager på private parkeringsselskaper og andre som driver fjerningsvirksomhet og parkeringshåndheving på privatrettslig grunnlag. Nemnda behandler kun klager på medlemmer av foreningene som er part i avtalen eller operatører som senere har tiltrådt avtalen. All klagebehandling skjer skriftlig. Les mer her.

Private parkeringsselskaper illegger også tilleggsgebyrer. Men disse har ikke rett til å kreve at avgiften betales mens klagebehandling pågår dersom bilføreren mener gebyret er urettmessig ilagt. Et krav bilføreren har innsigelser mot, må anses som et omstridt krav. Dersom bilføreren betaler, fører det til at det er han - og ikke parkeringsselskapet - som får jobben med å klage saken inn for forliksrådet. Bilføreren bør derfor la være å betale kravet dersom han er helt sikker på at gebyret er urettmessig, anbefaler bl.a. Forbrukerrådet.


Bymiljøetaten

E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

Besøksadresse: Karvesvingen 3, 0579 OSLO
Postadresse: Postboks 636 Løren, 0507 OSLO


Telefon: 23 48 20 30 (sentralbord)