Luftforurensning

Dårlig luftkvalitet er nok det største miljøproblemet i Oslo. Det reduserer helse og velferd for svært mange mennesker. Biltrafikken er hovedårsaken til problemene, men også utslipp fra industriprosesser og forbrenningsanlegg samt bruk av ulike produkter.Luftforurensning fra veitrafikk inneholder en rekke helseskadelige komponenter som hver for seg og samlet opptrer slik at de kan forårsake både akutte og kroniske lidelser, særlig i luftveiene, men også på hjerte/karsystemet.

Lovverket

Forurensningsloven

Miljøutslipp forekommer fra industriprosesser og forbrenningsanlegg, trafikk og fra bruk av produkter. Dersom utslipp til luft er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet er det omfattet av forurensningsforbudet i forurensningsloven. Det kan derimot gis tillatelse til utslipp.

Utslipp til luft av både støy, støv og gasser er omfattet av forurensningsforbudet i forurensningsloven, dersom utslippet er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet, jf. fl. § 7 jf. § 6. Det kan gis tillatelse til utslipp, jf. fl. § 11.

Forurensninger som ikke fører til nevneverdig skade eller ulempe, kan finne sted uten tillatelse, jf. fl. § 8.
Utslipp kan også reguleres gjennom forskrifter, jf. fl. § 9. Forurensning eller fare for forurensning som ikke er tillatt i eller i medhold av loven utløser en tiltaksplikt etter fl. § 7, og forurensningsmyndigheten kan eventuelt følge opp ulovlig forurensning med tvangsmulkt, jf. fl. § 73. Overtredelse av loven eller vedtak truffet i medhold av loven er straffbart, jf. forurensningsloven § 78.

Rekkevidden av forurensningsloven § 8 tredje ledd om at utslipp som ikke medfører nevneverdig skade eller ulempe er lovlige uten tillatelse, har vært mye diskutert. Mange luftutslipp er for eksempel isolert sett knapt merkbare, men samlet sett utgjør de et større problem, slik som klimagassene. Det er imidlertid klart uttrykt i forarbeidene til bestemmelsen at slike utslipp ikke er omfattet av unntaket fra forurensningsforbudet, jf. Ot. prp. nr. 1 (1982-83) s. 3.

Ved forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning, er loven også gjort gjeldende for samferdsel. Forskriften angir utendørs tiltaksgrenser for NO2, PM10, SO2, bly og støy som skal være oppfylt innen 2005. Forskriften gjelder ved helårsboliger, barnehager, utdannings- og helseinstitusjoner og omfatter forurensing fra veier, jernbaneanlegg, flyplasser, transportterminaler, industribedrifter og fyringsanlegg. Eiere av slike anlegg plikter å bringe/holde forurensingsnivåene under de angitte tiltaksgrensene i forskriften.


Produktkontrolloven

Mye luftforurensning kommer fra mer uklare kilder, for eksempel fra vegtrafikk. Luftforurensning er derfor også forsøkt redusert gjennom produktregulering. Eksempler på dette er regulering av støy fra en rekke produkter, og ulike reguleringer av kjemikaliebruk i produkter. Kvaliteten på motorbensin regulert i forskrift etter produktkontrolloven, for å redusere luftforurensningen. Overtredelser av produktreguleringer etter produktkontrolloven er straffesanksjonert, jf. produktkontrolloven § 12.


Reaksjoner

Er du plaget av luftforurensning eller lukt fra en bestemt kilde i nabolaget skal du henvende deg til bydelshelsetjenesten i din bydel.

Oslo kommune har etter loven et klart ansvar for å sikre at lovens minstekrav til luftkvalitet blir ivaretatt og gi nødvendige pålegg. Slike pålegg kan gis av bydelshelsetjenesten. Bydelshelsetjenesten kan gi nødvendige pålegg for å sikre at kravene i "Forskrift om lokal luftkvalitet" overholdes,og herunder gi pålegg om gjennomføring av tiltak for å sikre overholdelse av kravene i § 6, samt gi pålegg om opplysningsplikt og undersøkelse iht. forurensningsloven § 49 og § 51. Kommunen kan også pålegge de ansvarlige iht. § 3 å gjennomføre plikter etter § 7, § 8, § 9 og § 10.

Du har også mulighet til å kontakte fagetaten på disse spørsmålene i Oslo kommune:

Helseetaten
Telefon: 02 180
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Nettside her

Hvis du ønsker å gå et trinn lenger opp kan du varsle eller be om bistand fra Statens Forurensningstilsyn:

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Telefon: 73 58 05 00
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Internett: http://www.miljodirektoratet.no/

Dessuten:

Brudd på norsk lov behandles jo av politiet, og du kan derfor vurdere å politianmelde forholdet.

Les mer:

Les Økokrim

Les Forurensningsloven

Les Forskrift om begrensing av forurensning