Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste. Den gir hjelp og veiledning til hjemmeboende syke eller funksjonshemmede, samt formidler kontakt med lege, sykehjem, sosialsenter og andre aktuelle ordninger. Tildeling av hjemmesykepleie gjøres etter en konkret vurdering av den enkeltes behov.

Hjemmesykepleie er gratis.

Søknad om hjemmesykepleie sendes til din bostedsbydel.


Klageadgang

Når du søker på hjemmesykepleie (eller når du søker om å endre volumet/innholdet i det tilbudet du har) har du krav på svar i form av et enkeltvedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om klagerett, klagefrist og klageinstans.

Du kan klage på: avslag/delvis avslag på søknad om tjenester, på valg av tjenester og utmåling av omfang av tjenester du er innvilget og vedtak om egenbetaling.

Klagen skal alltid først sendes til bydelen for ny vurdering .

Når du klager vil det være klokt å ta utgangspunkt i kommunehelsetjenestelovens § 2.1 som fastslår at "enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg."

Dersom bydelen ikke endrer vedtaket til din fordel er bydelen pliktig til å bringe saken inn for overordnet klageinstans. Bydelen skal i saksfremlegget kommentere og vurdere alle anmerkningene i din klage. Bydelens begrunnelse skal inneholde opplysninger om de regler vedtaket bygger på, de faktiske forhold vedtaket bygger på og de hovedhensyn som ligger til grunn for utøvelse av skjønn.

Det er 3 klagenivåer på avslag på hjemmesykepleie, eller hvis innvilgelse ikke fullt ut er i tråd med ditt ønske:

Bydelen. Du sender din klage til den avdeling som har fattet vedtaket. Bydelsforvaltningen kan velge å omgjøre sitt avslag, men om de helt eller delvis avviser din klage skal de legge den fram for lokal klagenemnd.

Lokal klagenemnd etter helsetjenesteloven: Bystyret har oppnevnt lokal klagenemnd for hver enkelt bydel, bestående av lokalpolitikere fra egen bydel. Nemnda skal behandle klagesaker etter kommunehelsetjenesteloven. Dette betyr at de skal behandle klager fra personer som søker helsehjelp og som mener de ikke har fått tilstrekkelig hjelp. Lokalpolitikere har nytte av å forholde seg til konkrete enkeltsaker og selv se - gjennom konkrete enkeltpersoners situasjon - konsekvenser av egne vedtak. Klagenemnda kan velge å omgjøre bydelens avslag, men om de helt eller delvis avviser din klage skal de legge den fram for fylkeslegen.

Fylkeslegen: Fylkeslegen er en statlig kontrollmyndighet og skal føre tilsyn med helsetjenesten og alt helsepersonell i fylket, bl.a. ved å behandle klager på helsetjenesten og helsepersonell. Fylkeslegen skal medvirke til at:
befolkningens behov for helsetjenester ivaretas
helsetjenestene drives på en faglig forsvarlig måte
svikt i tjenesteytingen forebygges
helsetjenesteressursene brukes på en forsvarlig og effektiv måte.

Fylkeslegen skal være faglig sterke og uavhengige tilsynsmyndigheter der kompetanse innen helsefag, helserett og forvaltning samvirker.

Fylkeslegen avgjør din klagesak med endelig virkning.

Brukere av hjemmesykepleien

Dersom du er bruker av hjemmesykepleien, men ønsker å drøfte innholdet av tjenesten, uten at du nødvendigvis ønsker å framsette en skriftlig klage er det to muligheter:

Administrativt i tjenesten: I første rekke anbefales det at de aktuelle forhold tas opp med hjemmesykepleiens leder i bydelen din.

Tilsynsutvalget: Det er opprettet politisk tilsynsutvalg for hjemmetjenesten i bydelen. Tilsynsutvalget skal påse at brukernes interesser blir ivarett. Brukere som ønsker å formidle klage på hjemmesykepleie / hjemmehjelp, kan be om tilsynsbesøk i eget hjem. Henvendelsen rettes via den hjemmetjenesten brukeren tilhører, eller direkte til leder av tilsynsutvalget.Tilsynsutvalget rapportere direkte til bydelsutvalget.


Helse og sosialombudet

Dette kan også være en viktig instans å henvende seg til. Helse- og sosialombudet er oppnevnt av Oslo bystyre og skal på fritt og uavhengig grunnlag føre tilsyn med helse- og sosialtjenesten i Oslo. Målet for virksomheten er å sikre og styrke rettighetene til brukerne av byens helse- og sosialtjenester.

Ombudets oppgaver består i å gi informasjon, råd og veiledning til enkeltpersoner som henvender seg til ombudet med klager eller forespørsler. Ombudets rolle er å utforme klager og/eller henvende seg skriftlig til innklaget instans på klagerens vegne. Ombudet har ikke beslutningsmyndighet, men kan be om tjenestestedets redegjørelse for de påklagede forhold. Ut fra den beskrivelse som fremkommer kan ombudet uttale sin mening om brukerne er blitt utsatt for urett av det innklagede tjenestestedet.

Ombudet tar også opp generelle og prinsipielle problemstillinger som angår en større gruppe av brukerne, og driver utadrettet virksomhet med det siktemål å informere om brukernes rettigheter, tjenestestedenes plikter og om hva ombudet erfarer er områder hvor det ofte oppstår problemer.

Helse- og sosialombudet i Oslo
Lille Grensen 7, 0159 OSLO

Tlf. 23 13 90 20 - Fax 22 33 40 35
Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Les også: Helse- og omsorgstjenesteloven