Hjemmehjelp og praktisk bistand

Hjemmehjelptjenester er et tilbud om praktisk hjelp i hjemmet til eldre og funksjonshemmede. Tjenestene skal bidra til at eldre og funksjonshemmede kan bo hjemme lengst mulig.

Hjemmehjelp tildeles i henhold til Lov om sosiale tjenester § 4-3
Etter lov om sosiale tjenester kan en også få tildelt brukerstyrt personlig assistanse.

Hjemmehjelptjenesten kan yte bistand til:

Rengjøring av bad, toalett, kjøkken, stue, gang og et soverom.
Vask av klær og sengetøy, samt skift av sengetøy.
Hjelp til innkjøp av matvarer (bruker dekker kjøreutgifter ).
Oppvask etter bruker.
Støvtørring.
Tilberedning av tørrmat, oppvarming av middagsmat.
Opptrening / vedlikehold av ferdigheter.

Hjemmehjelptjeneste betales etter egne satser basert på husstandens samlede inntekt.

Egenbetalingssatsene er dette fra 1. januar 2010:

Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag -
i hht forskrift til lov om sosiale tjenester mv.
Timesats i kroner Utgiftstak i kroner (timer)
Inntil 145.761 (under 2 G) 20 1.800 (90 timer)
Fra 145.762 (2-3 G) 50 4.500 (90 timer)
Fra 218.643 (3-4 G) 125 11.250 (90 timer)
Fra 291.524 (over 4 G) 215 19.350 (90 timer)

*) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endringer i Folketrygdens grunnbeløp pr. mai 2010. 

Hjemmehjelp ytes etter konkret vurdering av den enkeltes behov.

Søknad om hjemmehjelp må sendes skriftelig til hjemmetjenesten i bostedsbydel. Før innvilgning av søknaden, vil det blir gjennomført et hjemmebesøk for å foreta en vurdering av behovet.


Klageadgang

Når du søker på hjemmehjelp (eller når du søker om å endre volumet/innholdet i det tilbudet du har) har du krav på svar i form av et enkeltvedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om klagerett, klagefrist og klageinstans.

Du kan klage på:

avslag/delvis avslag på søknad om tjenester,
på valg av tjenester og
utmåling av omfang av tjenester du er innvilget og vedtak om egenbetaling.

Klagen skal alltid først sendes til bydelen for ny vurdering, og klagefristen er 3 uker.

Dersom bydelen ikke endrer vedtaket til din fordel er bydelen pliktig til å bringe saken inn for overordnet klageinstans, som er Fylkesmannen. Bydelen skal i saksfremlegget kommentere og vurdere alle anmerkningene i din klage. Bydelens begrunnelse skal inneholde opplysninger om de regler vedtaket bygger på, de faktiske forhold vedtaket bygger på og de hovedhensyn som ligger til grunn for utøvelse av skjønn.

Det er 2 klagenivåer på avslag på hjemmehjelp, eller hvis innvilgelse ikke fullt ut er i tråd med ditt ønske:

Bydelen. Du sender din klage til den avdeling som har fattet vedtaket. Bydelsforvaltningen kan velge å omgjøre sitt avslag, men om de helt eller delvis avviser din klage skal de legge den fram for lokal klagenemnd.

Fylkesmannen: Fylkesmannen er en statlig kontrollmyndighet og skal føre tilsyn med at kommunene gir innbyggerne den bistand de har krav på.

Fylkesmannen avgjør din klagesak med endelig virkning.

Brukere av hjemmehjelpstjenesten

Dersom du er bruker av hjemmehjelpstjenesten, men ønsker å drøfte innholdet av tjenesten, uten at du nødvendigvis ønsker å framsette en skriftlig klage er det to muligheter:

Administrativt i tjenesten: I første rekke anbefales det at de aktuelle forhold tas opp med hjemmetjenestens leder i bydelen din.

Tilsynsutvalget: Det er opprettet politisk tilsynsutvalg for hjemmetjenesten i bydelen. Tilsynsutvalget skal påse at brukernes interesser blir ivarett. Brukere som ønsker å formidle klage på hjemmehjelp, kan be om tilsynsbesøk i eget hjem. Henvendelsen rettes via den hjemmetjenesten brukeren tilhører, eller direkte til leder av tilsynsutvalget.Tilsynsutvalget rapporterer direkte til bydelsutvalget.


Helse og sosialombudet

Dette kan også være en viktig instans å henvende seg til. Helse- og sosialombudet er oppnevnt av Oslo bystyre og skal på fritt og uavhengig grunnlag føre tilsyn med helse- og sosialtjenesten i Oslo. Målet for virksomheten er å sikre og styrke rettighetene til brukerne av byens helse- og sosialtjenester.

Ombudets oppgaver består i å gi informasjon, råd og veiledning til enkeltpersoner som henvender seg til ombudet med klager eller forespørsler. Ombudets rolle er å utforme klager og/eller henvende seg skriftlig til innklaget instans på klagerens vegne. Ombudet har ikke beslutningsmyndighet, men kan be om tjenestestedets redegjørelse for de påklagede forhold. Ut fra den beskrivelse som fremkommer kan ombudet uttale sin mening om brukerne er blitt utsatt for urett av det innklagede tjenestestedet.

Ombudet tar også opp generelle og prinsipielle problemstillinger som angår en større gruppe av brukerne, og driver utadrettet virksomhet med det siktemål å informere om brukernes rettigheter, tjenestestedenes plikter og om hva ombudet erfarer er områder hvor det ofte oppstår problemer.

Helse- og sosialombudet i Oslo
Lille Grensen 7, 0159 OSLO

Tlf. 23 13 90 20 - Fax 22 33 40 35
Mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.