Grunnskolen

Utdanningsetaten i Oslo presenterer seg slik på nettet: "I Osloskolen arbeides det målrettet for å realisere læreplanens mål og intensjoner. Elevenes læring og trivsel har førsteprioritet. En grunnleggende idé for Osloskolens virksomhet er å gi best mulig vilkår for mest mulig læring og utvikling til alle elever.

Oslo som storby gjenspeiles i Oslos grunnskoler med sine flerkulturelle miljøer og rike tilbud på forskjellige kultur- og idrettsaktiviteter. Hver enkelt skole har sitt eget særpreg og satsningsområder.

Alle 140 grunnskoler i Oslo er selvstyrte enheter med egne driftsstyrer. Driftsstyret ved den enkelte skole har det overordnede ansvar for planlegging og oppfølging av skolen. Driftsstyret fastsetter budsjettet innenfor de rammer som er gitt. Rektor er pedagogisk og administrativ leder av skolen."


Rett til å på skolen i nærmiljøet


Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner til. Når kommunen skal avgjøre hvilken skole som er nærmest, skal de ta utgangspunkt i

geografiske forhold
kapasiteten ved skolene
om eleven allerede har søsken ved en av skolene
skoleveien

Dette gjelder også for funksjonshemmede elever.


Gratis skole

Den offentlige grunnskolen er gratis. Dette innebærer bl.a. at skolene ikke kan ta betaling for

undervisningsmateriell, f. eks. lære- og lesebøker
skrive- og tegnemateriell
skoleskyss, f. eks. transport til svømmehall og skole- bibliotek
ekskursjoner, f. eks. transport og billetter i forbindelse med museumsbesøk og lignende
undervisningsdelen av opphold ved leirskole

Skolene kan ta betaling for eventuelle skoleturer som ikke er en del av undervisningen. Dette gjelder også reise og opphold ved leirskole forutsatt at tilbudet er reelt frivillig og at de foresatte ikke blir utsatt for økonomisk press.


Skyss

Elever i grunnskolen har rett til gratis skyss når

avstanden mellom hjemmet og skolen er minst 2 km for elever i 1. klasse/førskolen og minst 4 km for elever i 2.-10. klasse
skoleveien er særlig farlig eller vanskelig, uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen transport med båt er nødvendig

Funksjonshemmede elever både i grunnskolen og videregående skole har rett til gratis skyss dersom de har behov for det, uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.


Spesialundervisning

For noen elever i grunnskolen og den videregående skolen må det særskilt tilrettelegging til for å sikre retten til tilpasset opplæring. Dersom eleven ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har hun/han rett til spesialundervisning.

Eleven og/eller de foresatte kan kreve at pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) utarbeider en sakkyndig vurdering med sikte på å fastslå om eleven har rett til spesialundervisning.

Som hovedregel har eleven/de foresatte rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før kommunen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesialundervisning. PPT har plikt til å rådføre seg med eleven og/eller de fore- satte i arbeidet med å utforme et forslag om spesialunder- visning og å legge stor vekt på deres synspunkter. En tilsvarende plikt har de som skal fatte vedtak der en ikke følger forslaget fra PPT.

Den sakkyndige vurderingen er bare rådgivende for de som fatter vedtak, men dersom det fattes vedtak som avviker fra den sakkyndige vurderingen, må det gis særskilt begrunnelse for dette i vedtaket. For elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides individuell opplæringsplan som skal ta utgangspunkt i læreplanverket.


Klageadgang

Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter og plikter, som f. eks. vedtak om spesialundervisning, skyss, fritak fra religiøse aktiviteter i tilknytning til faget Kristendom med religions- og livssynsorientering (KRL), skoletilhørighet. For elever i grunnskolen kan disse vedtakene påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Den som fatter vedtak, har plikt til å opplyse om klageadgangen, klagefristen, hvem som er klageinstans og om retten til å se dokumentene i saken. Klagen sendes via den lokale skole som har fattet vedtaket.

Les mer om Oslos grunnskoler her.