Boliger

En solidarisk og offensiv kommune tar et aktivt ansvar for boligpolitikken. Dette ved å legge til rette for at det bygges tilstrekkelig antall boliger, ved at det eksisterer en differensiert boligmasse og ikke minst; ved at det foreligger rimelige utleieboliger for den som av ulike grunner ikke har økonomiske ressurser til å investere i egn bolig.

Uansett har kommunen et lovpålagt ansvar etter sosialtjenesteloven "til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv."

Boligbygg Oslo KF

framskaffer og forvalter boliger til vanskeligstilte og andre grupper med spesielle behov. Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper kommunen til enhver tid ønsker å tilgodese med kommunale boliger. Foretaket har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av ca 10.300 boliger.

Den som ønsker bolig må levere søknad til sin bostedsbydel.

Kommunen kan tilby lån og tilskudd til deg som trenger offentlig hjelp til å kjøpe bolig. Unge i etableringsfasen, eldre, funksjonshemmede og husstander med lav inntekt, barnefamilier og enslige forsørgere er blant de prioriterte målgruppene. Også andre kan søke. Ordningen er behovsprøvd. Er du funksjonshemmet kan du søke om utbedringslån eller tilskudd til tilpasning av boligen. Søknad skal sendes til boligkontoret i din bydel.

Les mer her


Bostøtteordninger

I Oslo kommune er det ulike bostøtteordninger. I tillegg kommer den statlige bostøtteordningen. Disse forskjellige bostøtteordningene er rettet inn mot ulike grupper og er ment å skulle ivareta ulike hensyn.

Statlig bostøtte er Husbankens bostøtteordning. For å få støtte må det i husstanden enten være barn under 18 år, person som har fylt 65 år eller person som mottar trygd, attføring eller andre ytelser fra folketrygden som f.eks. grunn- eller hjelpestønad. Boligen må enten være tilknyttet et borettslag, være eid eller innleid av kommunen, eller en kommunal stiftelse eller ha et løpende lån i Husbanken. For trygdede og pensjonister med inntekt inntil 30% over folketrygdens minsteytelser gjelder ingen boligvilkår. For barnefamilier som leier bolig er det ikke knyttet finansieringsvilkår til boligen.

For nærmere informasjon om bostøtteordningene les mer her.


Klageadgang

Dersom du får avslag på søknad om bolig kan du klage.

Avslag er et enkeltvedtak, og kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Dersom du mener at bydelen ikke har begrunnet vedtaket - eller dette er i en form som ikke er forståelig - kan du kreve slik begrunnelse før klagefristen går ut. Ny klagefrist blir regnet fra den dagen du mottar begrunnelsen.Du anbefales å påklage vedtaket dersom du har nye opplysninger som kan styrke din søknad eller dersom du mener det er saksbehandlingsfeil som ligger til grunn for at du ikke har fått plass.

Klagen sendes til den bydel som har sendt deg avslaget. Fristen for å sende inn klage er 3 uker fra du mottar avgjørelsen du vil klage på. Bydelen har mulighet til å omgjøre vedtaket, men skal dersom vedtaket om avslag opprettholdes framsende denne til den sentrale klagenemnden i Oslo kommune. Avslutt derfor gjerne klagebrevet ditt med "Dersom vedtak om avslag opprettholdes ber jeg om at klagen framsendes til Oslo kommunes sentrale klagenemnd."