Barnehager

Rett til plass

Den nye barnehageloven slår fast at alle barn som fyller ett år innen utgangen av august har rett til å få plass i barnehage i bostedskommunen. Det må søkes om plass ved hovedopptaket. Reglene gjelder fra hovedopptaket 2009.  Som en konsekvens av dette er

• Oslo blitt et vopptaksområde og foresatte kan søke på alle barnehager i byen på samme søknadsskjema
• Alle som er fylt ett år innen utgangen av august har (etter søknad) rett til plass i barnehage 
• Ansiennitet som utvelgelsesmetode er erstattet med alder. 
• Den som tildeles en prioritet har større mulighet for å få plass i en av sine ønskede barnehager, enn den som ikke har prioritet. 
• Søsken gis prioritet ved plassering i ønsket barnehage
• Enslige forsørgere som er i arbeid, aktivt søker arbeid, eller etr under utdanning har fortrinn. For dette fortrinn må en for 2015 søke innen 16. januar.


Søknad og opptak til barnehager


Etter lov om barnehager, § 12, er alle barnehager forpliktet til samordnet opptaksprosess. Fra hovedopptaket 2009 er Oslo kommune ett opptaksområde. Foresatte kan søke til private og kommunale barnehager i hele Oslo kommune. Søknad sendes bostedsbydel. Ansiennitet som utvelgelsesmetode erstattes med alder fra 1. mars 2009. Opptak gjøres etter den enkelte barnehages opptakskriterier. De foresatte bes orientere seg om den enkelte barnehages vedtekter som sier noe om opptakskrets og barnets alder.

Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester, har rett til prioritet ved opptak innenfor den enkelte barnehages opptakskriterier i henhold til barnehagelovens § 13.

Barnehageopptaket bygger på Barnehageforskriften for Oslo, vedtatt av Oslo bystyre.

Du kan søke barnehageplass hele året, men hovedopptaket foregår i tidsrommet 1.mars til 31.august - med søknadsfrist 1.mars.
Hovedopptak er plasser som blir ledige i forbindelse med skolestart i perioden 1.-31. august. Ved løpende opptak  i løpet av året bør man sende inn en søknad 6-8 uker før man ønsker plass. Det gjelder plasser som blir ledige i løpet av året fra 1. september til 1. mars.


Søknadsskjema og annen info om Oslo-barnehagene finner du på Oslo kommunes nettsider.


Barnehagesatser

  Inntekt til og med kr 198.833 Inntekt mellom kr 198.834 - kr. 353.480 Inntekt fra og med kr 353.480
1. barn 881 2.462 2.592
2. barn (70 %) 881 1.757 1.848
3. barn (50 %) 881 1.287 1.352Klageadgang

Enkeltvedtak som er fattet etter barnehageforskriften kan klages på. Klagen sendes til den bydel du sendte din barnehagesøknad, det vil si din bostedsbydel.

Det er Oslo kommunes klagenemnd som er klageinstans og som behandler klagen. Klagenemnda består av tre medlemmer (hvorav minst én jurist) med varamedlemmer, og velges av bystyret for den kommunale valgperiode. I tillegg settes nemnda med ytterligere 2 medlemmer i personaljuridiske saker.

Faglig sekretariat for Oslo kommunes klagenemnd er byrådsavdelingene.