Ansatt

Fagorganiser deg

Som fagorganisert står du ikke alene.

Medlemskapet innebærer at du har et sikkerhetsnett som vil yte deg hjelp og assistanse på arbeidsplassen og i mange tilfeller også i din fritid. Dette sikkerhetsnettet bygger på det fellesskap som er fagbevegelsens fundament. Overfor en vanskelig arbeidsgiver har du små muligheter til å klare deg alene. Med dine kolleger som støtte skapes det mer jevnbyrdighet i forholdet til arbeidsgiveren. Medlemskapet sikrer deg også innflytelse på hvilke krav det skal legge vekt på i tariffoppgjørene.

De største organisasjone:

Fagforbundet
Norsk Sykepleierforbund
Utdanningsforbundet


Bruk din ytringsfrihet som kommunalt ansatt

I Oslo kommune har det vært strid om de ansattes rett til å ytre seg.

Offentlig ansatte har en generell rett til - på linje med andre samfunnsborgere - fritt å uttale seg om generelle samfunns- og kommunalpolitiske spørsmål. Hovedregelen er at de ansatte har rett til offentlig å uttale seg på egne vegne til for eksempel media og folkevalgte om spørsmål knyttet til eget fag- og arbeidsområde, forutsatt at det klargjøres at uttalelsen avgis som privatperson.

Ivar Johansen har engasjert seg i dette spørsmålet og sikret et enstemmig vedtak i Oslo bystyre som understreker ansattes rett til å ytre seg.

Les mer på denne nettsiden.


Orienter deg om Oslo kommunes personal- og arbeidsgiverpolitikk

Oslo bystyre har gjennom behandling av bystyremeldingen"Arbeidsgiverpolitikken i Oslo kommune. Fremtidig plattform" fastlagt kommunens arbeidsgiverpolitikk. Les bystyrets behandling av denne.

Les Oslo kommunes personalportal

Les Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene

Les Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Les Personalreglementet