Om oss

Spørsmål og svar om Osloombudet


Hvem står bak Osloombudet?

Bak Osloombudet stør Ivar Johansen. Han er bystyremedlem i Oslo for SV og har lang erfaring fra Oslo kommune og folkevalgt virksomhet. Han ble første gang valgt inn i bystyret i 1987, og har mange års bakgrunn som medlem av bystyrets helse- og sosialkomite, kontrollutvalget og bystyrets finanskomite.


Hvorfor er osloombudet.no etablert?

Det er to grunner til dette:

For det første er det ønskelig å få på plass en kommunikasjonskanal som kan gi innspill fra befolkningen til ombudet, for derigjennom bedre å kunne ivareta ombudsrollen som folkevalgt.

Men dernest er det viktig å få etablert en samlet oversikt over rettigheter og klagemuligheter knyttet til et utvalg viktige kommunale tjenester.


Kan Osloombudet skrive klagen for meg?

Nei, den formelle klagen må du skrive selv, og sende til korrekt adressat i Oslo kommune som er klageorgan i den aktuelle sak. Dette nettstedet gir deg imidlertid god veiledning i hvilke rettigheter du har og hvordan en klage bør utformes.

Osloombudet er ikke et formelt klageorgan som avgjør klagesaker knyttet til Oslo kommune. Den rollen tilligger den ordinære kommunale og statlige forvaltning. Men Ivar Johansen stiller sin kunnskap og erfaring til disposisjon for byens innbyggere. Han gir råd om sakens materielle stilling og hvordan du skal gå fram.


Bør jeg sende inn alle papirer til ombudet?

Når du henvender deg til ombudet første gang er det ikke nødvendig å sende med noen papirer. Vi ønsker først og fremst at du selv beskrive hvilken opplevelse du har hatt med kommunens virksomheter, og hvilken urett du mener er begått. Etter konkret avtale kan det senere være aktuelt å sende inn papirer/dokumentasjon.


Hva slags saker kan jeg ta opp med Osloombudet?

Du kan ta opp med Osloombudet enhver sak og ethvert tema relatert til Oslo kommunes virksomhet og øvrige saksområder Oslo bystyre normalt engasjerer seg i, men i de aller fleste tilfeller vil det være klokt først å ha tatt saken opp med de rette forvaltningsorganer.

Av og til vil det kunne være aktuelt at saken profileres i media, og Osloombudet hjelper gjerne med å opprette kontakt. Men vi går aldri videre med fortrolige opplysninger du har gitt til oss uten at du har gitt ditt samtykke til det.

Og av og til har saken et så urimelig utfall at det kan være aktuelt å ta saken opp i byens øverste folkevalgte organ; bystyret. Eller drøfte saken med byrådet.

Det er bystyret som vedtar de overordnede regelverk og forvaltningen som avgjør de konkrete enkeltsaker. Men det er avgjørelsene i enkeltsakene som er selve lakkmus-testen på at kommunen har fått et regelverk som fungerer etter intensjonene. Avdekkes det systemsvikt eller svakheter ved regelverk vil derfor Ivar Johansen om nødvendig ta initiativ i bystyret for å få til endringer.

Ofte sies det litt spøkefullt at en skal være rimelig ressurssterk og frisk for å slåss for, og nå fram, for å få tilstrekkelig hjelp i Oslo helse- og sosialvesen. En må være rimelig oppegående for å finne fram i jungelen av regler og forskrifter, etater og telefonnummere. I de førreste tilfeller møter man en virksomhet eller saksbehandler som sier: "Takk for at du ringte. Jeg skal gripe tak i din sak, holde fast i den og sikre at den blir løst". I stedet føler en for ofte at noen driver stolleken med deg.

Osloombudet står til din disposisjon. Bruk det!!