Eksempler på saker

Osloombudet er åpen for henvendelse om alle typer saker innenfor det saksområdet som håndteres av Oslo kommune. Nedenfor følger et 50-talls eksempler på henvendelser jeg har mottatt:

Kommunale feiemaskiner som forstyrrer folks nattesøvn kl. 01.00 på natta i Holmenveien, i strid med kommunale støyforskrifter

Ekeberg-sletta som rekreasjonsområde.  Oslo kommune fjerner lekeapparater for barn

TT-ordningen. Sterkt funksjonshemmet og uføretrygdet som får avslag på TT-kort

Boligkontoret i bostedsbydelen yter dårlig service overfor innringere

Bostedsløs alenemor står uten bolig, og bydelen avviser å hjelpe

Er det en mulighet for at Lyder Sagens gate kan få fylt igjen alle hullene som finnes der?

Kan en ikke benytte billige ferdighus for å etablere boliger for studenter?

Funksjonshemmede bør ha rett til å parkere på steder med skilt 372 - Parkering forbudt.

Ufør i 30-åra får utilstrekkelig bistand fra bostedsbydel. Sosialsenteret unnlater, i strid med loven, å bistå i å skrive anke/klage

Adopsjonssøkende som ikke engang får bekreftelse fra bydel om at brev er mottatt, 2 måneder etter innsendelse

Beboer med dårlig erfaring med sosialtjenesten

Pårørende som er særs skeptisk til den sterke begrensning i hva hjemmehjelpere kan gjøre og den manglende fleksibilitet

6-åring som får avslag fra søknad om å få på nærmiljøskolen, sammen med de jevnaldrende venner

Gjengs leie; varsel om husleieøkning uten at det opplyses om beløp

84-årig med stort bevegelsesbesvær som er misfornøyd med begrensningen i TT-ordningen

Person på yrkesrettet attaføring som strever i samordningen mellom sosialsenter, trygdekontor, helsevesen og A-etat

Mulig taushetspliktbrudd m.v. ved bofelleskap i bydel

Tidligere TT-bruker som fikk avslag på fornyelse

Arbeidsløst ektepar uten tilstrekkelige økonomiske  midler avvises av sosialkontoret

Uverdig pleietilbud for en kreftsyk, døende, mor

Sosialkontor som er firkantet når det gjelder bostøtte til rusmisbruker under rehabilitering

Karakterfastsetting og klage for avgangseksamen ved videregående skole

Køer ved valglokalene. Flere forlot stemmelokalet med uforrettet sak

Familieterapeut som bl.a. brøt taushetsplikt. Hvordan fremme klage

Egenandeler på trygghetsalarm

Boligtilskudd for vanskeligstilte

Innskrenkninger barnehager Hellerud bydel

Ansettelse av en uønsket rektor ved en Osloskole

Særs dårlig behandling ved et sosialkontor

Uriktig ilegging av tilleggsgebyr ved parkering

Funksjonshemmet barn som ikke får individuell plan og oppfølging av bydelen

Sterkt funksjonshemmet som mister sine faste pleiere pga. bydelsreform

Svømmebasseng multifunksjonhemmede barn Majorstua skole

Oppfølging av utbedring av støy i kommunal bolig

En sak ved Overformynderiet ang. salg av et firma en sykehjemsbeboer eier

Foreldre til sterkt funksjonshemmet jente, bosatt i barnebolig tilknyttet institusjon. Bydel tillot ikke flytting av tiltaket i et år til utlandet, mens foreldrene var gjesteforelesere.

Tvungent skolebytte 8-åringer Hovseter

Opptrappingsplanen psykiatri

Avlastning og barnevern for et funksjonshemmet barn med Downs Syndrom

Omsorgsboliger til psykisk syke

Avslag på sosialhjelp med begrunnelse at hans bror bør bidra økonomisk

Avslag på kommunal bolig fordi bosatt utenbys

Søknad om sykehjemsplass.

Søknad ikke avgjort etter nærmere et år

Straffesak mot skolen pga. forsømt skolegang

Avslag på søknad om kommunal støtte til næringsetablering

TT-tjeneste for de over 67 år

24 årig funksjonshemmedet fratatt sin støtte til yrkesrettet attføring

Takster  for legebehandling

Byggesak med urimelig lang saksbehandlingstid

Fattig familie som ikke fikk tilstrekkelig bistand

Slagpasient som ikke får opptrening