Til tjeneste for Oslos innbyggere

"Oslo skal være en kommune for brukerne, hvor brukerorientering står sentralt i alt arbeid på alle nivåer. Oslo kommune skal væe en attraktiv, konkurransedyktig og effektiv serviceorganisasjon."
Dette er de vakre formuleringer. Men samsvarer dette med den virkeligheten innbyggerne i denne byen møter i det daglige?

Velgerne har valgt meg som medlem av Oslo bystyre. I den egenskap skal jeg være med på å fatte viktige og overordnede vedtak for hvordan kommunen skal organiseres og nivået på tjenestetilbudet.

Men som folkevalgt er jeg også ombud. I ombudsrollen har jeg et særlig ansvar for å sikre at det er samsvar mellom teori og praksis. At overordnede regler fungerer etter sin intensjon og at kommunens forvaltning opptrer på en ordentlig møte. Derfor ønsker jeg henvendelser fra enhver seg føler seg urettmessig behandlet eller som i sitt dagligliv opplever at kommunen ikke holder hva den lover.

Men naturligvis: Det er forvaltningen og fagfolkene som fatter beslutningene, og det verken ønsker eller kan jeg endre på. Det er viktig å ha et tydelig skille mellom fag og politikk. Jeg kan gi deg råd i forhold til den situasjon du er oppe i og hvordan den kan løses. Og ikke minst: som folkevalgt kan jeg reise kritiske spørsmål, initiere debatter og utredninger og foreslå endringer med utgangspunkt nettopp i konkrete saker. Jeg kan løfte saker inn til behandling i bystyret. Det kan hjelpe deg og ikke minst: det kan hjelpe andre som senere kommer opp i samme situasjon.

Med vennlig hilsen

Ivar Johansen